Verkoopsvoorwaarden

Algemeenheden

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden hebben als doel het regelen van de contractuele relaties tussen FCBO, waarvan de sociale zetel zich bevindt op de Metrologielaan 8 in 1130 Brussel, en de klant, hieronder omschreven als zijnde de opdrachtgever voor de opleidingen, die de huidige algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De enkele handeling van een bestelling voor een opleiding te plaatsen, houdt de aanvaarding zonder voorbehoud in van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

Opleidingen

De essentiële kenmerken van de verschillende aangeboden opleidingen worden voorgesteld in de catalogus van FCBO en op www.fcbo.be. De opleidingen worden verzekerd door docenten die over de vereiste beroepskennis beschikken. Tijdens de opleiding wordt er ruim plaats gemaakt voor de mening van de deelnemers om beter op hun vragen en verwachtingen te kunnen inspelen.

Intellectuele eigendom

Alle audiovisuele informatiedragers van de opleiding, met inbegrip van de onderliggende technologie, worden beschermd door het auteursrecht, merken of patenten. Ze behoren tot het exclusieve eigendom van FCBO. De gebruiker die over een persoonlijke internetsite beschikt en die op zijn site een link wil plaatsen naar de FCBO-site, moet hiervoor de toestemming vragen van FCBO.

Materiële voorwaarden

De plaats en de datum van de opleiding worden vastgelegd in onderling overleg. Het gewenste aantal deelnemers hangt af van het type opleiding. Het minimum en maximum aantal deelnemers is terug te vinden in de catalogus van FCBO.

Financiële voorwaarden

De prijs van de prestatie omvat:

  • de docent
  • de overhandiging van een attest aan elke deelnemer
  • verzekering (behalve voor de voertuigen van de opdrachtgever, indien deze worden gebruikt in de opleiding)
  • het didactisch materiaal (o.a. het gebruik van de bussimulator,simulatoren digitale tachograaf, ...).

De betaling gebeurt binnen 30 dagen na facturatiedatum.

Annuleringsvoorwaarden

Ingeval een opdracht wordt stopgezet op verzoek van de opdrachtgever zal in elk geval gefactureerd worden voor de op dat moment reeds geleverde diensten. Ingeval van opzegging door FCBO, omwille van het niet-naleven van de verbintenissen door de opdrachtgever, zal een vergoeding aangerekend worden voor de reeds gepresteerde diensten en voor alle reeds gemaakte kosten.

Indien de opdrachtgever omwille van duidelijk omschreven redenen de aanwezigheid van het voorziene aantal cursisten (conform de bestelbon) niet kan nakomen dient hij de FCBOverantwoordelijke hiervan schriftelijk te informeren:

  • Wanneer deze melding minimaal 10 werkdagen voor de voorziene opleidingsdatum gebeurt, wordt het contract als nietig beschouwd.
  • Wanneer de melding gebeurt tussen de 10de en de 5de werkdag voor de opleidingsdatum wordt € 25 aangerekend aan administratiekosten per afwezige deelnemer (met een minimum van € 250 voor de opleidingen van bedrijven).
  • Wanneer de melding gebeurt binnen de 5 werkdagen voor de opleidingsdatum, is het volledige bedrag verschuldigd van de weggevallen opleiding(en).

Achterstallige betalingen

De betaling gebeurt binnen 30 dagen na facturatiedatum. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van een factuur op de vervaldatum, wordt het geheel van de schulden jegens FCBO van rechtswege opeisbaar. Het verschuldigde bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met de conventionele interesten ten belope van 12 % per jaar alsmede met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een minimum van € 50. De schuldenaar zal bovendien gehouden zijn tot de betaling van alle inningskosten – zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk – waartoe de inning van een onbetaalde factuur aanleiding geeft.

Bevoegdheid

Voor alle geschillen en betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Privacy-wetgeving

FCBO verbindt zich ertoe de wet van 8 december 1992, met betrekking tot de bescherming van het privé-leven ten opzichte van de verwerking van de persoonlijke gegevens, na te leven.

Fr | Nl