Betaald educatief verlof

Wat houdt het betaald educatief verlof in?

Het educatief verlof is een recht dat toegekend wordt aan voltijdse werknemers en aan bepaalde deeltijdse werknemers in de privé-sector. Dit recht stelt hen in staat bepaalde opleidingen te volgen met behoud van hun normale loon, betaald op het normale tijdstip. De werkgever kan jaarlijks de terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen verkrijgen die betrekking hebben op het betaald educatief verlof. Per uur educatief verlof wordt een forfait terugbetaald voor de lonen en de sociale bijdragen.

Let wel: deze terugbetaling is pas mogelijk indien er per schooljaar (01/09 –> 31/08) minimum 32 uren opleiding werden gevolgd door de werknemer bij een erkende opleidingsinstantie.

Kan de werkgever de vraag van de werknemer weigeren?

In de sector die onder het PC 140.01.02.03 ressorteert, heeft de werkgever aan wie een vraag wordt gericht de verplichting er gevolg aan te geven wanneer de gevraagde opleiding erkend is (wat voor alle FCBO opleidingen het geval is) en als niet meer dan 10 % van alle werknemers hierdoor afwezig zou zijn.

Wie is betrokken?

  • Alle werkgevers uit de privé-sector
  • Alle werknemers die voltijds tewerkgesteld zijn krachtens één of meer arbeidscontracten of die voltijdse prestaties leveren onder het gezag van één of meer personen

Aan wie moet ik mijn aanvraag tot terugbetaling richten?

Alleen de werkgever die het verlof heeft toegekend en effectief heeft betaald kan de terugbetaling vragen bij:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Directie betaald educatief verlof
Ernest Blerotstraat, 1
1070 BRUSSEL

Hoe de aanvraag indienen?

De aanvraag dient te worden ingediend via een globale aangifte die de jaarlijkse bedragen totaliseert die voor elke rechthebbende worden teruggevorderd. Er zal bovendien een attest van de opleidingsinstantie, waar de werknemer de opleidingen volgde, gevraagd worden. Dit attest wordt u voor de opleidingen die via FCBO gevolgd werden overgemaakt.

Waar kan ik terecht voor bijkomende informatie en de noodzakelijke documenten?

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: www.meta.fgov.be

Fr | Nl