Het bewijs van vakbekwaamheid

Wat is er gewijzigd sinds 10 september 2008?

De toegangsvoorwaarden voor het beroep van car- of buschauffeur zijn gewijzigd sinds 10/09/08 door het in voege treden van het Koninklijk Besluit van 04/05/07 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de bijscholing. Enkel het rijbewijs D volstaat niet meer om als car- of buschauffeur aan de slag te kunnen of actief te blijven in het beroep. Sinds 10/09/08 moet het bewijs van vakbekwaamheid behaald worden, hetgeen bestaat uit het eigenlijke rijbewijs D en het getuigschrift voor basiskwalificatie D.

Hoe kan het bewijs van vakbekwaamheid bekomen worden?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen chauffeurs die na 10/09/2008 het rijbewijs behaalden of nog geen rijbewijs hebben en chauffeurs die reeds in de sector aan de slag waren:

  • Sinds 10/09/08 moeten nieuwe chauffeurs die in de sector aan de slag willen, slagen voor een gecombineerd examen (bestaande uit een theoretisch en praktisch gedeelte), waarna het bewijs van vakbekwaamheid zal afgeleverd worden. Het theoretisch gedeelte van het gecombineerd examen bestaat uit 100 meerkeuzevragen (waarvan 50 over het rijbewijs, 50 over basiskwalificatie), 8 case studies en een mondelinge proef.
    Het praktisch gedeelte van het examen bestaat uit een rijtest op de openbare weg, manoeuvres en een praktische test die o.a. volgende aspecten bestrijkt: veiligheid en comfort van de passagiers, laden van het voertuig, preventie criminaliteit en vervoer van illegalen, preventie fysieke risico’s en beoordeling van noodsituaties.

    Indien de chauffeurs slagen voor het gecombineerd examen, ontvangen zij hun bewijs van vakbekwaamheid. Dit bewijs heeft echter een beperkte geldigheidsduur.
    Na 5 jaar moet het vakbekwaamheidsbewijs verlengd worden voor eenzelfde periode, hetgeen pas mogelijk is wanneer de chauffeur in die 5 jaar 35 uren bijscholing volgde in een door de overheid erkend opleidingscentrum.
  • De chauffeurs die reeds aan de slag waren in de sector voor 10/09/08 of uiterlijk op 09/09/08 hun rijbewijs D behaalden, genieten van een vrijstelling voor het behalen van het bewijs van vakbekwaamheid. Zij moeten het vakbekwaamheidsbewijs wel ten laatste op 10/09/2015 bezitten en hiervoor moeten zij in een tijdspanne van vijf jaar voor de aanvraag van het bewijs minstens 35 uren nascholing hebben gevolgd in een door de overheid erkend opleidingscentrum.
     

Waar kan ik terecht voor erkende opleidingen?

De opleidingsmodules van FCBO zijn door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkend en geven recht op de kredietpunten die nodig zijn voor de verlenging van het Bewijs van Vakbekwaamheid van de beroepschauffeurs. Deze modules spelen in op de (dagelijkse) activiteiten van de chauffeurs en gebruiken de laatste beschikbare technologieën.

Voor het aanvragen van een opleiding of voor advies betreffende opleidingsplannen kan u contact opnemen met de sectorconsulenten van FCBO via info@fcbo.be. U kan eveneens onze bestelbon gebruiken.

Fr | Nl